ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van de Karen van Hinte Osteopathie, praktijk voor Osteopathie, gevestigd te Koedijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78198127.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Karen van Hinte Osteopathie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Karen van Hinte Osteopathie zijn bekendgemaakt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Karen van Hinte Osteopathie en een cliënt.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Karen van Hinte Osteopathie, voor de uitvoering waarvan door Karen van Hinte Osteopathie derden dienen te worden betrokken.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling
1. De overeenkomst tussen Karen van Hinte Osteopathie en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. Karen van Hinte Osteopathie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Karen van Hinte Osteopathie rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Karen van Hinte Osteopathie worden medegedeeld.
4. Karen van Hinte Osteopathie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Karen van Hinte Osteopathie of door Karen van Hinte Osteopathie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Karen van Hinte Osteopathie zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
7. Therapeuten van Karen van Hinte Osteopathie hebben beroepsgeheim en zullen de gegevens van cliënten ten alle tijden vertrouwelijk behandelen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant of binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien Karen van Hinte Osteopathie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Klachten- en tuchtrecht
De therapeuten van Karen van Hinte Osteopathie zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en via de beroepsvereniging is er een klachten- en tuchtrechtregeling.
Zie ook onze website karenvanHinteosteopathie.nl > vergoedingen.

­­­­­­­­Artikel 5. Waarnemingregeling
Bij langdurig ziek zijn of overlijden van een therapeut geldt er een waarnemingsregeling.

Artikel 6. Privacy
Zie onze website karenvanHinteosteopathie.nl > pricacy beleid.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Karen van Hinte Osteopathie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Karen van Hinte Osteopathie is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Karen van Hinte Osteopathie is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2. Indien Karen van Hinte Osteopathie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Karen van Hinte Osteopathie beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. Karen van Hinte Osteopathie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Karen van Hinte Osteopathie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Karen van Hinte Osteopathie zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste af handeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Karen van Hinte Osteopathie.